eBibliotheek


1649-1672

Zie ook: Jan Wagenaar

Johan de Witt: Deductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt (...) op den vierden Mey 1654. gepassert (1654)

Arnoldus Teeckmannus: Den vermakelycken politicq ofte Speculatien van Staet, over anno 1661: behelsende verscheyde politique bedenckingen, over eenige voornaemste geschiedenissen des selven Iaers (1662)

Johan de la Court, Pieter de la Court: Consideratien van staat, ofte politike weeg-schaal, waar in met veele reedenen, omstandigheden, exempelen, en fabulen wert overwogen; welke forme der regeeringe ... onder de menschen de beste zy (1662)

Johan de la Court, Pieter de la Court: Naeuwkeurige Consideratie van Staet wegens de heerschappye van een vrye en geheymen Staets-regering over de gantsche aertbodem (1662)

Franciscum Legendum: De gulde legenden van de stadthouders in Hollandt ende West-Vrieslandt. Dat is, eenige noodige uytbreydingen van de toetsen over de 40 stellingen van der selver [stadthouderlijcke regeeringh (1663)

John Earnes: A Poem: Being an Essay Upon the Present War with the Dutch, Since the First Battle and Victory Obtained by His Highness Royal, June 3. 1665, Continued to and Upon the Late Happy Victory, Obtained by His Majesties Forces at Sea, Under the Conduct of His Highness Prince Rupert, and His Grace the Duke of Albermarle, July 25. 1666 (1665)

Johan de Witt: Verhael van 't gepasseerde inde zee-slach tusschen de vlooten van Engelandt ende vande Vereenighde Nederlanden,in date den 24 Junij 1666. (1666)

Arent Roggeveen: Het Staten lof en der zee-helden bazuyn ; uyt-geblasen [...] over de [...] victorye; bevochten op Den 11, 12, 13 en 14 Junij 1666. door de s'landts vlooten [...] onder [...] admirael Michiel de Ruyter (1666)

Libertas Ergo, en Pugna pro Patria: Kort ende waerachtigh vertoogh van al 't geen t'sedert den 5 august tot den eersten december deses, over ende weder tusschen de respective Provincien gepasseert en voorgevallen is In 1667 nemen de Hollandse Staten het 'Eeuwig Edict' aan waarmee het Stadhouderschap voor eeuwig werd afgeschaft (1667)

Izaak Dusart, Jacob van Dael: Optocht der Batavieren, voor de vryheit des Vaderlants, zijnde een Ontwerp, om uit Hollant alleen, ten langsten in veertien dagen, buiten kosten van den gemeenen Staet, hondert duizent weerbare Mannen in 't velt te brengen, om 's Lands vyanden te verdrijven uit alle plaetsen van hun ingenomen (1671)

Eillert Meeter: Geschiedenis van het beleg van Groningen in 1672: in verband gebragt met de vaderlandsche historie van dien tijd (1839)

Georges Bernard Depping: Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674: naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers (1841)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.