eBibliotheek


1672-1795

Zie ook: Jan Wagenaar

J.A.: Hydra of Monster-dier, dat tzedert den Jare 1650. in de Vereenigde Nederlanden gewoedt heeft, en nu van Hercules wert bestreden: en alrede eenige van sijn Hoofden heeft verlooren, en alsoo verder staet t'onder gebracht te werden (1672)

Huich Jans Zoon Coornhout: Grondig Berigt van 's lands ongeval, in den jare 1672, dat het niet is geweest verraet nog schuld der staetsche regeerders (1742)

Spruit: Opwekking aan de Nederlanders tot het bewaaren van vrede en eenigheid (1757)

Franciscus Ridderus: Historischen Hollander, vertoonende van voor de tijden Christi af tot onse tijden toe de geduerige oorlogen en ellendigheden van Hollandt (1674)

Franciscus Ridderus: Historischen Engels-man, in bysondere Engelsche, Schotse, en Yersche Geschiedenissen, gepast op de onderduckte staet van ons lieve Vaderlandt (1674)

Franciscus Ridderus: Historischen Frans-man, in bysondere Fransche Geschiedenissen, gepast op de onderdruckte staet van ons lieve Vaderlandt (1674)

Franciscus Ridderus: Historischen Spanjaert, en bysondere Spaensche Geschiedenissen. Gepast op de staet van ons lieve Vaderland (1675)

Overheid: Verzaemelinge van eenige staets-stukken over het grond-gebied in de Nederlanden (1782)

Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674: naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers (1841)

1678: Einde oorlog met Engeland, Frankrijk, elders

Hollandse Mercurius: verhalende de voornaemste saken van staet, en andere voorvallen, die in en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en elders in Europa in hett Jaer 1678 zijn geschiet (1679)

Jacob vande Velde: Onpartydig-relaas uyt Engeland. Sederd dat de Koning verstaan hadde de groote equipagie der Hollanders, nevens de landing van de Prins van Orange, en zijn progressen aldaar (1688). Over stadhouder-koning Willem III

Johan Blomhert: De geschiedenis van het vereenigdt Nederlandt. Belehsended den toestant van Nederlandt onder Keiser Karel V. tot op de Unie van Utrecht, -1713 (6e druk, 1758)


Vrede van Utrecht (1713)

Lyste der namen en qualiteiten van Hare Excellentien de heeren Plenipotentiarissen, envoyees, ende publique ministers, dewelke sig bevinden op het congres tot een generale vrede, t'Utrecht. Beneffens haare wapenen, woonplaatsen ende livryen (1712)

Pieter le Clercq, J. Blomherts: De geschiedenissen deer vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang des Vredesjaars 1712 tot aan den dood des Prinsen van Oranje. Om te dienen tot een vervolg op J. Blomherts geschiedenissen (1753)

G.F. Händel: Utrecht Te Deum and Jubilate (1713) Muzieknoten

Adriaan Spinneker (zang): Zeege der Vrede, behaald in Utrecht den 11den van Grasmaand in ' t 1713e Jaar (1713) Lang gedicht

Tot omwenteling 1795

Constantin de Renneville: Historie van de Bastilje of inquisitie van Staat in Vrannryk – Verhandelende de allerongehoorste gevallen, vreemde bejegeningen, en ellendige behandelingen der gevangenen aldaar. Uit een eigen en elfjarige ondervinding (1717)

Pieter Jacobus Walraven: Verkorte geschiedenis der Nederlanden van 1713-1795 (1845)

Constantin de Renneville: Historie van de Bastilje of Inquisitie van Staat in Vrankrijk - Verhandelende de allerongehoorste gevallen, vreemde bejegeningen en ellendige mishandelingen der gevangenen aldaar. Uit een eige en elfjarige ervaring. (1717)

Arendt van Huyssteen: Vrymoedige bedenkingen over de Vryheid. Strekkende tot een vervolg van de vryheid in den burgerstaat (1738)

Een liefhebber van de waare vryheid: Korte schets der Nederlandsche historien. Continuation (1755)

A. van der Kroe,: Het gerucht van vreede onderzogt, of Aanmerkingen over de uitnodiging tot het houden van een congres, gedaan door de koningen van Groot-Brittannien, en van Pruissen [...] geschreven door eene onzydige hand (1760)

Cornelis Rogge: Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden: sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780 (1790)

Joan Derk Capellen tot den Poll: Aan het volk van Nederland (1781)

Jan de Quack: De lotgevallen van de familie Walstruik, of Nederland gedurende eene halve eeuw - De geschiedenis van ons dierbaar vaderland van 1781 tot en met 1831 (1838) Roman

Gisbert Timon van Paddenburg: De Post van den Neder-Rhyn (1781) Opinieblad (tot 1787) van Pieter 't Hoen

Philaletus: Patriottische Kost opgedist in Oranje Schotelen, inhoudende wederleggende Aanmerkingen op de Boekjes van 't Wonderjaar 1784 en Orakeljaar 1785. (1784)

Johan Hendrik Swildens: Grondwettige herstelling van nederlands staatswezen, zo voor het algemeen bondgenootschap als voor het bestuur van elke byzondere provincie (1786)

Karel van Ligtdal (pseud van Mirabeau): De heerschzucht van het huis van Oranje: gestaafd door de geschiedenis (1787)

Jacques Alexandre de Chalmot: Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII (1787) en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen (1789)

Echte beschryving, van het tumult, binnen Amsterdam. En byzonder op het eiland Kattenburg, op 29 May 1787 en eenige volgende dagen, met de overinning van gemelde Eiland (1787)

Een liefhebber van de waare vryheid: Korte schets der Nederlandsche historien: Zaakelyk vertoonende Gods wondere goed-heden, onder het bestier der Oranje-vorsten, beweezen aan de Zeven Vereenigde Provinciën, zedert heure opkomst tot op prins Willem V. Vervolgens een kort verhaal van het voorgevallene, zedert het jaar 1555 tot 1787 (1780(?))

Janus verrezen, Deel 1 (1787) Satire. Zie ook DBNL.nl.

Anoniem: Brieven van eenen gevlugten Hollander, zyne gevallen en die van veelen zyner lotgenooten, verhaalende, gevonden onder de nalatenschap van eene onlangs overledene aanzienlyke dame (1789)

Gerrit Paape: De bedaarde en vrijmoedige Nederlander (1789)

J.A. Schasz (pseudoniem Pieter 't Hoen?): Reize door het land der vrijwillige slaaven (1790) Zie ook Imaginaire reisverhalen in Nederland gedurende de 18e eeuw, pag. 16.

Anoniem: Gevallen van een keeshond (1790). Zie ook recente uitgave.

Jacques Jean Antheunis: Verklaering van de rechten van des mensch ende des burgers; voorgegaen door de Waere grond-beginsels der republikaensche opvoeding (1790)

Gerrit van der Jagt: Het Vaderland. Met geheel nieuwe getekende en gekleurde kaarten van iedere provincie, de generaliteitslanden en de geheele republiek, en zeer gewichtige vaderlansche afbeeldingen (1791) Met 'halve' kaarten

Nationale Conventie Frankrijk: Constitutioneele acte of Grondwetten der Fransche Republiek; voorgegaen door de Verklaering van de Rechten des Mensch ende desBurgers (24 Juni 1793)

Dirk Hoola van Nooten: De rechten van den mensch: een volksboek (1793)

? Gedagten Van Een Vryen Hollander, Of Vervolg Op De Vaderlandsche Bemoedigingen, In Den Tegenwoordigen Tyd (1794)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.