eBibliotheek


1672 - MOORD OP GEBROEDERS DE WITT

DeWitt

Raadspensionaris Johan de Witt en zijn broer Cornelis worden op 20 augustus 1672 door een tot het uiterste geïrriteerde menigte gelyncht. Illustratie: Hethuisvanoranje.nl. Eerder gebruikt in verhaal Moord en doodslag ter ontspanning

Johan de Witt (1625-1672)

Emanuel Van der Hoeven: Leeven den dood der gebroeders De Witt (1708)

A.W. Kroon: Jan de Witt contra Oranje 1650-1672: geschiedkundige bijdrage, uit officiële bescheiden geput: met drie bijlagen, bevattende onuitgegeven stukken, de verhooren van Cornelis de Witt, enz (1868)

Den Grooten en Witten Duyvel (1672) Klaagschrift tegen Johan de Witt

Johan Ernst Smith: Haagsche broeder-moord, of Dolle blydschap: treurspel (1673)

? 'T Leven en Bedrijf van Mr. Jan van Oldenbarnevelt, Nagevolght van Mr. Jan de Wit, Beyde Pensionarissen van Hollandt en Westvrieslandt: Als vogels van eenderley veeren (Gedrukt in 't gruwel-jaar 1672)

Register over de zes deelen Brieven geschreven ende gewisselt tusschen Johan de Witt ende de gevolmagtigden van den stadt der Vereenigde Nederlanden so in Vranckryck, Engelandt, Sweden Ook die zes delen met volledige teksten zijn gedigitaliseerd (1727)

Nicolaas Vivien: Catalogus Van Boecken, In de Byblioteque van Mr. Jan de Witt, door zijn Dicipel, den Pensionaris Vivien (1672)

Appendix van 't catalogus van de boecken van Mr. Jan de Wit, bestaende in een partye curieuse en secrete manuscripten. Welcke verkocht sullen werden op de zael van 's Gravenhage, maendagh den 5 july 1672 en de volgende dagen (1672)

Vivien: Sleutel, Ontsluytende de Boecke-kas van de Witte Bibliotheeck: Met sijn Appendix: Waer in de duystere namen der Boecken klaerlijk werden vertoont en bekent gemaeckt (1672)

Johannes Grybius: D' Ontroerde Leeuw, deel 1: Behelsende Een Historisch Relaes van de merkwaardigste Geschiedenissen van tijt tot tijt voorgevallen, sint de beginselen van desen Hollandsche, Fransse, Engelse, Munsterse, en Keulsen Oorlogh, tot den laesten Novemb. 1672 (1673), D' Ontroerde Leeuw, deel 2: Vervolgende de voornaamste Voorvallen deses tijts, sint den 1. Decemb. Anno 1672. tot den 1. April deses Jaars 1673 (1673)

Petrus Scriverius: Lambert van den Bos het Mom-Aanzicht afgetrokken over zijne beschuldigingen rakende de heeren gebroederen De Witten (1674)

? Het Swart Toneel-gordyn, opgeschoven voor de Heeren Gebroederen Cornelis en Johan de Witt (1676)

C. C. Boetius: De Schim Van Joan Van Olden-Barneveld; Aan Philates Batavus, Verdediger der Rampzalige Gedagtenisse Van Joan De Witt, Gewaan Voorstander en Slagtoffer der Batavische Vryheid (1750)

1757: De Witten-oorlog

Een (penne)strijd tussen de Orangisten en de Staatsgezinden over de daden en waardering van de gebroeders de Witt. Hieruit blijkt dat vele van de Prins-stadhouder af willen

De Witten-Oorlog: Zynde een Getrouw Verhaal van 't geene een Amsterdams Heer onlangs op zyn Haagse Reize nopens het Karakter Van Den Raad-Pensionaris De Witt; Aldaar is weedervaaren (1757)

Graaf Godefroy d' Estrades: Het Karakter Van Den Raad-Pensionaris Jan de Wit En Zyne Factie (1757)

Pieter le Clercq: Het karakter van den raad-pensionaris Jan de Wit en zyne factie, beschreeven door den Graaf d'Estrades (1757)

? Het karakter van den raads-pensionaris Jan de Wit en zijne factie beschreeven door den Graaf d'Estrades om te dienen tot ophelderinge der vaderlansche historie voor de jaaren 1663-1672 (1757)

Jan Wagenaar: Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt (1757)

Elie Luzac: De zugt van Johan De Witt tot zijn vaderland en dezelfs vrijheid uit zijne daaden naagespoort (1757)

Elie Luzac: Het oordeel over den Heere Raadpensionaris Johan de Witt: zo als het in het werkje, genaamt De zugt van den Heere Raadpensionaris J. de Witt tot zyn vaderland en deszelfs vryheid, uit zyne daaden nagespoort, vervat is, tegen het Onderzoek van dit werkje, als een aanhangsel (1757)

Jan Wagenaar: Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt getrokken uit de brieven van den Graave d'Estradus Ook tegen valse berichten (1757)

Een Amsterdammer: Het Edel Wit: Vertoond In Een' Brief Van Een' Amsteldammer Aan Den Schryver Van Den Witten Oorlog. Mitsgaders Het Praalbeeld Ter Gedagtenisse Van Den Zelven Raadpensionaris Opgerigt (1757)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.