eBibliotheek


BATAAFS-FRANSE TIJD 1795-1813

Bataafse republiek 1795-1801

Nederland 1798-1815: Verzameling van Nederlandsche staatsregelingen (1840) Bevattende: 1. de staatsregeling van 1798 met de reglementen, 2. de publicatie van 7 Mei 1799, 3. de staatsregeling van 1801, 4. het besluit van 28 September 1801, 5. de staatsregeling van 1805, 6. het decreet van 5 Junij 1806, 7. het tractaat van 26 Mei 1806, 8. de constitutionele wetten van 1806, 9. de constitutie van 1806, 10. de wet van 7 Augustus 1806, 11. de Grondwet van 1814, 12. de Grondwet van 1815

Willem Bilderdijk: De intocht der Franschen in 1795 (1795) Gedicht

Willem Bilderdijk, Johan Jacob Le Sage ten Broek: Echte stukken betreffende de uitzetting van Willem Bilderdyk, in Maart 1795 (1821)

J. Plaat: Republikeinsche redevoeringen. Aan alle vaderlandsche burgersocieteiten. Met toereiking van de hand der broederschap toegeheiligt (1795)

H. Coster: Belangrijk iets voor het volk van Holland in 't gemeen en het volk van Amsterdam in 't byzonder (1795)

Jean H. Appelius: De Staatsomwenteling van 1795: In haren aart. loop, en gevolgen beschouwd (1801)

Cornelius Rogge: Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden (1796)

Cornelis van der Aa: Geschiedenis van het leven, character: en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, prinse van Oranje en Nassau. Uit echte bronnen en bescheiden bijeengebragt, Deel 1 (1806) | Deel 4 (1818)

Schema Grondwetten 1798-1815 (Geschiedenisonline.eu)

Johan Hendrik Swildens: 1795 - Politiek belang-boek voor dit provisioneel tydperk: gewigtig tans, gedenkwaardig hier na (1795)

Bataafse Republiek: Publicatien van de Bataafsche Republiek, 11. Juny 1795-30 Mei 1806, Deel 1 (1795) | Deel 2 (1796)

Anoniem: Belangrijk iets voor het volk van Holland in 't gemeen en het volk van Amsterdam in 't byzonder in dit allerhachelijkst ogenblik (1796)

Gerrit Paape: Het leven en sterven van een hedendaagsch aristocraat (1798) Satire op de ariistocratie in de Bataafse Republiek.

H Arends: De prince vlag oranje boven! (1800)

Engelse-Russische invasie 1799

Lambertus Christphorus Vonk: Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland: alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen, zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799. Deel 1 (1801), Deel 2 (1801)

Baron Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff: Geschiedkundige Beschouwing van den Oorlog op het grondgebied der Bataafsche Republiek in 1799 (1832)

Lambertus Christphorus Vonk: Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland: alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen, zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799. Uit echte stukken en bescheiden, deel 1 (1801) | Deel 2 (1801)

Een officier van zijn etat-majoor: Veldtogt van den generaal Brune in de Bataafsche Republiek in het jaar 1799 (1801)

Cornelis de Jong van Rodenburgh: Verantwoording en verdediging als Kapitain ter zee gecommandeert hebbende 's lands schip Cerberus: wegens zijn gehouden Gedrag voor, bij en na de Overgave van s'Lands Eskader voor de Vlieter, onder de ordres van den gewezen Schout bij Nacht Samuel Story, den 30 Augustus 1799: benevens alle de Rapporten, Verhooren, Eisch, Sententie en verdere Stukken, welke tot deszelfs Noodlottig rechtsgeding betrekking hebben gehad (1804)

Bataafs Gemenebest 1801-1806

Bataafs Gemenebest: De staatsregeling des Bataafschen volks (1801) in eene alphabetische orde gebragt (1801)

Het Staats-bewind der Bataafsche Republiek, aan het wetgevend ligchaam van het Bataafsch Gemeenebest (1802)

J.P. van Ginkel, D. Vrijdag Het leven van Willem George Fredrik, Prince van Orange, &c. &c. &c (1774-1799) (1802) Overleden zoon van Willem V

Bataafsche almanak of belangryk zakboekje voor het schrikkeljaar 1804 (1803)

Willem Bilderdijk: Vaderlandsche oranjezucht. Aan de Hollandsche uitgewekenen in Brunswijk (1805)

Ralph Fell, Johann Karl Adam Murhard: Reize door de Bataafsche Republiek, in den jare 1800: in brieven (1806)

Mr. G.W. Vreede: Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche Republiek, Deel 3 (1865) Van de hervatting der vijandelijkheden met Engeland (Mei 1803) tot het aftreden van koning Lodewijk (1 Julij 1810)

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff (luitenant-generaal): Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis van de belangrijke jaren 1809 en 1810 (1831)

Jan Meulman: Woerden in slagtmaand MDCCCXIII (1814) Franse slachting kort voor onafhankelijkheid

Satire

Van der Kroe: De domoor revisuer (1801) Satire

B.A. Fallée: De ware Bataaf (1801) Satire

Bernardus Bosch: De heer Janus Janus-zoon: 1798-1801 : suum cuique 30 April 1801 - 24 Juny 1802

Janus Januszoon: Janus: 1802-1798 : cuique suum 84: 25 Februari 1802 - 98: 3 Juny 1802

Twee verschillende versies van dit satirische geschrift. Datering verschilt van datum aan het eind van een aflevering. Zie ook DBNL.nl.

Eekhof: De bogchel postknecht. Meer gelijk, als eigen (1802) Satire© André Horlings
Make a Free Website with Yola.