eBibliotheek


1815-1870

1815-1830: Koninkrijk der Nederlanden

Hendrik Jan Lummel: Waterloo-dag voor jonge lieden (1865)

Henri Zeeman: Het Weener Congres van 1814-1815: eene bijdrage tot de kennis der geschiedenis in het algemeen, en in het bijzonder ter verklaring van Isabey's Tafereel: Der Wiener Congress (1848)

Gijsbert Karel Hogendorp (Graaf van): Advijs, ingeleverd 17 April 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke Provinciën (1831)

hiistoriespel

Handleiding Nieuw Historie Spel: Aangename, nuttige en noodzakelijke verklaring van het vaderlandsche historie-spel (1820) vergroten (Rijksmuseum)

Een Friesche vrijwillige jager: Herinneringen uit 1815 door eenen Frieschen vrijwilligen jager (1866) (Jager = Robbert van Breugel Douglas; boek van Willem Bartel van der Kooi

Abraham Johannes Lastdrager: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk nederlandsche karakter (1820)

Wijlen Arend Fokke (Simonsz.): De Narrensteinsche couranten, of Verzameling van ernst en boert (voor vrienden van vrolijke luim) (1829)

Guillaume Groen van Prinsterer: Proeve over de zamenstelling eener algemeene Nederlandsche geschiedenis: naar aanleiding van's konings besluit van den 23. December 1826, artikel 2 (1830)

Afscheiding België

Jan B. van der Meulen: Willem den Koppigen ingedrongen Koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot den opstand der Belgen en 1830: met een omstandig verhaet van de vier roemweerdige degen-groote voorvallen en gevolgen (1833)

Jean-Louis Serlippens: Wensch van het Belgisch volk, voor het behoud van zyn vaderland: uytgegeven in de maend Juny 1815 (1815)

Marcus van Vaernewyck: De historie van Belgis, of kronyke der Nederlandsche oudheyd: behelzende alle de gedenkweirdigste en wonderlykste zaeken die, van het begin der weireld tot ontrent dezen tyd, in alle gewesten der aerde, maer voornamentlyk in deze Nederlanden, voorgevallen zyn - Deel 1 (1829)

Anoniem: Journaal der krijgsverrigtingen in den 10-daagsen veldtogt (1856)

Franciscus Johannes Hallo: Staat- en geschiedkundig overzigt van de Belgische omwenteling in 1830-1831, in betrekking tot het oude Nederland (1830)

Franciscus Johannes Hallo: Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden, aanvang nemende 25 augustus 1830, bevattende: De oorzaak van den Belgischen opstand, derzelfs begin, voortgang, einde en gevolgen voor geheel Nederland, Deel 1 (1830) | Deel 2 (1831) | Deel 3 (1831) | Aanhangsel (1831)

Johannes Jacobus Franciscus Wap, Pieter Gabriël van Ghert: Oorsprong, aart en gevolg van den opstand in België, (1830 en 1831): benevens een krijgsgeschiedkundig tafereel van den Tiendaagschen Veldtocht der Oud-Nederlanders ("van 2 tot 12 aug., 1831") (1833)

Na 1830: Koninkrijk der Nederlanden (excl. België)

Gijsbert Karel van Hogendorp: De koning: 8 November 1830 (1830)

Gijsbert Karel van Hogendorp: De natie, 15 november 1830 (1830)

Gijsbert Karel van Hogendorp: Zeven stukjes ten vervolge op de scheiding van Holland en Belgie: uitgegeven in october, november en december 1830 (1830)

Van Cleef: Brieven over de tegenwoordige tijdsomstandigheden, oordeelvellingen der dagbladen en gesprekken van den dag (1831) Nederlandse discussie over afscheiding België

Jan B. van der Meulen: Willem den Koppigen ingedrongen Koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot den opstand der Belgen en 1830: met een omstandig verhaet van de vier roemweerdige degen-groote voorvallen en gevolgen, Deel 1 (1833)

Michiel J. T. Vandervoort: Gebeurtenissen van Antwerpen, sedert 1830 tot den 1sten september 1833, onderbegrepen het beleg van het kasteel voorgegaen van eene korte inleyding over de stad Antwerpen, het kasteel, de Schelde, enz (1833)

N.G. van Kampen: Gedenkboek van Nederlands moed en trouw gedurende de belgischen opstand (1834) Met {onbruikbare] platen en [g]eene kaart van het toneel des oorlogs

Samuel Johannes van den Bergh, Willem Jacob Hofdijk: Gedenkboek der oprichting van het monument ter herinnering aan den volkgeest van 1830 & 1831 (1865)

Arend Fokke (Simonsz.): De oude en jonge Janus, of Gedachten op den ouden- en nieuwenjaarsdag (1832)

Antonius Josephus Lambertus Borret, Johan Eberhard Paul Ernst Gericke van Herwijnen: Tractaat van den 19 april 1839, tusschen Nederland en Belgie (1839)

Overheid: Chronologische verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813 (1841)

F.W. von Mauvilon: Nederland zoo als het was: is, en worden zal of kan (1845) Uit het Hoogduits

Abraham Johannes Lastdrager: Nieuwste geschiedenissen van Nederland in jaarlijksche overzigten (ook van Europa's toestand) (1847)

1848: Grondwet

Guillaume Groen van Prinsterer: Grondwetherziening en Eensgezindheid (1849)

1848 - 1870

Johannes van der Hoeven: Gaan wij eene nieuwe barbaarschheid te gemoet?: eene voorspelling van Niebuhr (1849)

Jules Henri Robert Belin-de Launay: De oorlog met Rusland: toestand van Europa in 1854 (1854) Uit het Fransch: Guerre à la Russie

Anoniem: Orange boven !!!: Eene historische bijdrage (1854)

Anoniem: De April-Beweging en de oude Oranje-Partij (1855)

Henri Zeeman: Wat hebben Neêrlands koningen vijftig jaar voor Nederland gedaan?, of Nederland in 1813 en Nederland in 1863 (1863)

P.W. van der Veen: Het feestvierend Nederland op den 17 November 1863: een opwekkend woord naar aanleiding van het "Wien Neerlandsch Bloed" (1863)

G. Plaat: Herinnering aan de dagen van 15 tot 28 November 1863 te Utrecht (1864)

Rudolph Willem Johan Cornelis Bake; Oranje boven! is de leus van het bedreigde Nederland (1866)

George Willem Vreede: Een twintigjarige strijd: volledige verzameling der vertoogen over 's Lands in- en uitwendigen toestand (Februarij 1848-December 1868) (1869)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.