eBibliotheek


Middeleeuwen
800 - 1568

J.D.W. Pape: De Levensgeschiedenis van Maarten van Rossem (ca. 1490-1555), voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige Provincie Noord-Brabant, met eene nauwkeurige aanwijzing van zijn verblijf en zijne verrichtingen in dezelve (1847)

Marinus Lodewijk van Deventer, Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink: Het jaar 1566: eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog (1856)

H.W. Kramers Kramers' Tijdtafels. Overzicht van de Merkwaardigste Gebeurtenissen en de Voornaamste Personen uit de geschiedenis van ons Vaderland en de Koloniën (pdf VoetvanOudHeusden.nl, 1872)

Emanuel van Meteren Commentarien ofte memorien van-den Nederlandschen staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden, etc: mede vervattende eenige haerder ghebueren handelinghen (1608)

Emanuel van Meteren Historien der Nederlanden en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612 Met fraaie illustraties (1663)

Lodovico Guicciardini, Petrus Montanus, Corn Kilianus Beschryvinghe van alle de NederLanden; andersins ghenoemt Neder-Duytslandt Met kaarten en portretten (1612)

Marcus Van Vaernewijck, Petrus De Jode II, Joannes Meysens De historie van Belgis, oft Chronycke der Nederlandtsche oudtheyt (1665)

Beschryvinge van alle de graven van Holland, Zeeland ende ende Vriesland, van den eersten Diederick af, tot den laetsten Philips, Koningh van Spanjen, toe, deel 2 (1678)

Hendrik Tollens Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597 (1822) Ook in het Engels (1860)

H.J. van Lummel: Nieuw geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld: versierd met schoone, oude refereinen en liedekens, te voren nooit in eenige liedboeken gedrukt, deel 1, (1564, herdruk 1871)

Willem Bilderdijk, Hendrik Willem Tydeman Geschiedenis des Vaderlands, deel 1 Tot begin grafelijke regering (1832) | deel 2 Eerste Hollandse grafelijke Huis (1833) | deel 3 Henegouwse, Beijerse Huis (1833) | deel 7 Unie Utrecht - 12jarig Bestand (1835) | deel 8 Tot Vrede van Munster (1835) | deel 10 Willem III (1836) | deel 11 Tweede stadhouderlooze regeering en Willem IV (1837)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.