eBibliotheek


AARDRIJKSKUNDE

Wigardus à Winschooten: Seeman: behelsende een grondige uitlegging van de Nederlandse Konst, en spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste schrijvers deeser eeuw gevonden werden (1681)

Athanasius Kircher (S.J.): D'Onder-Aardsche Weereld in haar Goddelijke Maaksel en wonderbaarlijke uitwerksel aller Dingen (1682)

Jan Adriaensz Leeghwater: Haarlemmer Meer-boek of Beschryving hoe men de Haarlemmer en Leytse-Meer bedyken en droog maaken zal (1764)

John Ray: Gods wysheid geopenbaard in de werken der scheppinge: naamelyk in de hemelsche lichaamen, Deel 2 (1769)

chaos Foutje, ramp of satire? De wereld van haar begin tot haar einde van John Ray werd in 1765 uitgegeven in Leiden (collectie Amsterdams Museum in: Geheugen van Nederland). De scan verscheen eerst als foutdruk op Google Books; waarschijnlijk door een instellingsfout bij het scannen. Dat was een intigrerend geheel met flarden catastrofale teksten. Intussen is het originele boek beschikbaar. >

John Ray: De wereld van haar begin tot haar einde: in drie natuurkundige godgeleerde redeneringen (1765)

Geographische oefening, schetzende de geheele aardrykskunde in XXII. landkaartjes, naar de nieuwste ontdekkingen gemaakt, en opgehelderd by wyze van vragen en antwoorden (1783) Schitterend voorbeeld van boekwerk met fraaie uitklapbare kaarten die door de scanner slechts voor de helft zijn opgenomen.

H. Hulskamp: Aardrijkskundige handleiding der steden en plaatsen in het Koningrijk der Nederlanden, benevens in het Groot-hertogdom Luxemburg: derzelver staat- en aardrijkskundige ligging, merkwaardigheden, getal inwoners, enz. (1828)

P. Brouwer en W. Eekhoff: Nasporingen betrekkelijk de Geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland (1834)

C. Boon, Predikant aldaar: Godsdienstige beschouwing van het droogmaken van het Haarlemmer meer: in eene leerrede over ps. VIII:7a, daags na het leggen van den eersten steen aan de Leeghwater uitgesproken te Sassenheim (1844)

Friedrich Wilhelm von Mauvillon: Nederland, zoo als het was, is, en worden zal of kan (1845) Uit het Hoogduitsch

.A. Stratingh: De Dollard of geschied,- aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems (1855)

Bernardus Meijlink: Beschrijving van Schokland en de Schokkers, met eenige losse gedachten en gesprekken op een Zondags-reisje, der- en herwaarts (1859)

Johannes Gerardus Wybo Fijnje van Salverda: Bijdrage tot de kennis der verschillende voorgestelde of ontworpen nederlandsche spoorwegen, bevattende tevens algemeene beschouwingen over de voorwaarden van concessie en van vervoer (1859)

Een lid van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage: Eenige vragen betrekkelijk eene haven te Scheveningen (1860)

Ministerie van Oorlog: Afstandstafelen, vastgesteld door den Minister van Oorlog, krachtens artikel 2 van 's Konings Besluit van den 4den Maart 1862 (1862)

Hendrik Peter Godfried Quack: De doorgraving van Holland op zijn smalst: een laatste woord (1862)

- A. Huët: De Noordzee vóór Amsterdam: verzameling van stukken betreffende de doorgraving van Holland op zijn smalst (1868)

F. E. Brugsma: Atlas van het koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen (1864) Met fraaie kaarten

Elte Martens Beima, Louis Guillaume Figuier, Oscar Friedrich Fraas: De aarde vóór den zondvloed: geschiedenis der voorwereld (1867)

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland: Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1872 (1872)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.