eBibliotheek


DIVERSEN

Bijgeloof

Thomas Basson: Ontdecking van tovery. D’historie vande Tovenaers, ghenaemt Vaudoisen, t’Atrecht int’Graeffschap van Artoys inde iaren van 1459, 60 en 61 omgebracht. Met het Arrest vant Parlement dat daer int iaer 1491 op ghevolcht is. Eerst bescreven int Engelsch door Reynald Scot ende nu tot ghemeyn oorbaer veruytscht door Thomas Basson (1609)

Reinald Scot: Ondecking van toverij. D’Historie vande Tonevaers, genaemt Vaudoisen, t’Atrecht int Graeffschap van Artooys inde iaren van 1459, 60 en 61. Met het Arrest van het Parlement dat daer int iaer 141 op ghevolgt is. Met Pleydoye van de proef vant vvater (1610) Uit het Engelsch

Pieter Nieuwland: Eenige aanmerkingen over de mooglykheid van't bestaan der spooken 22 pagina's (1766)

Abraham Palingh: 't Afgerukt mom-aansight der tooverye: daar in het bedrogh der gewaande toverye, naakt ontdekt, en met gezonde redenen en exempelen dezer eeuwe aangewezen wort, deel 1 (1659)

Mr. Jacobus Scheltema: Geschiedenis der Heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des Vaderlands. (Aanteekeningen en ophelderingen). (1828)

Marten Douwe Teenstra: Volksverhalen en legenden van vroegere en latere dagen: spookverschijningen (1840)

Marten Douwe Teenstra: Verscheidenheden betrekkelijk booze kunsten en wetenschappen door eene phantastische wereld geschapen en wel inzonderheid die der tooverijen en waarzeggerijen: zijnde een rapsodie van sprookjes van vroegere en latere dagen, Deel 2 (1848)

Het Zendelings-Genootschap: Berigten uit de Heiden-Wereld (1851) 17e jaargang

Marten Douwe Teenstra: Booze kunsten en wetenschappen, tooverijen en waarzeggerijen: handboek voor heksen, toverkollen, kaartlegsters, bezetenen, duivelbanners, duivelbezweerders, doodenbezweerders, planeetlezers, piskijkers, sterrewichelaars, nagelkijkers, lijkschouwers, buiksprekers, handkijkers, droomuitleggers, naamuitleggers, teenwaarzeggers, schatgravers, goudmakers (1852)

Marten Douwe Teenstra: Volksvooroordelen en bijgeloof (1858)

Complot

Johan De la Court, Pieter De la Court: Naeuwkeurige Consideratie van Staet wegens de heerschappye van een vrye en geheymen Staets-regering over de gantsche aertbodem (1662)

Geld

Hieronymus Verdussen: Caerte oft lyste inhoudende den prijs van elck marck, once, Enghelschen, ende aes troys gewicht, van alle de specien van gout oft siluer zijnde verboden, te licht, oft te seer versleten, ende ouersulcx gehouden voor billoen, gelijc daer vooren gehouden zijn te betalen de munt-meesters Met illustraties van de munten (1621)

Hieronymus Verdussen: Ordonnantie ende placcaet des Conincx op 't stuck vande munte, inhoudende de specien, prijs, ende ghewichte van de goude, silvere ende copere munten, die voortaen alleenlijck sullen moghen ganck ende loop hebben inde landen van sijne Majesteyt Met illustraties van Europese munten (1622)

Jean Le Clerc: Aanmerkingen over 't geen men geluk en ongeluk noemt in't stuk der loteryen en over 't goede gebruik dat met 'er van kan maken (1696)

Jacques le Moine de L'Espine, Isaac le Long: De koophandel van Amsterdam. Naar Alle Gewesten Des Werelds. Bestaande, In Eeen Verhandeling, van de Waaren en Koopmanschappen, Deel 1 (1753) Deel 2 (1753)

Elias Luzac: Hollandsch rijkdom; or, Tafereel van neerlandsch koophandel en zeevaart . Uit t het fransch vertaald(1801) 2e uitgave, deel 4

Gezondheid

Steven Blankaart: Een nette verhandeling van de leger-ziekten, alsmede van de scheeps-ziekten (1707)

R. en J. Wetstein: Eene proeve om gezond en lang te leeven (1727)

Isfridus Thys: Troost der kwijnende of Nieuwe verhandeling over de gemoeds-onsteltenissen en kwaelen (1817)

Handel

J. van Hilten: Ontdeckinghe van Rijcke Mijnen in Brasil (1639)

Hugo de Groot, A. Iekerman: Vrye zeevaert, ofte Bewys van het recht dat de inghesetenen deser vereenighde Nederlanden toekomt, over de Oost ende West-Indische koop-handel (1641)

Jan Philip Egerding: Windhandel, het graf van welvaart en zedelijkheid (1829)

Willem Hendrik Suringar: Sluikerij een valstrik voor de zedelijkheid en het bederf der maatschappelijke welvaart (1830)

Humor

Johan de Brune (de Jonge): Wetsteen der vernuften oft Bequaam middel om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren spreken (1644) Uit het Frans

Romeyn de Hooghe: Esopus in Europa (1701) Politieke satire in de vorm van fabels. Zie ook Romeyn de Hooghe (UvA)

Joh. Valentin Neiner: De nieuw-gesorteerde uitdragerswinkel der tegenwoordige waereld, ... vervult met aardige invallen, geestige aanmerkingen en merkwaardige historien , deel 1 (1735) | Deel 2 (1734)

Opmerkelijk

Cornelis Bontekoe: Tractaat van het excellenste kruyd thee: 't Welk vertoond het regte gebruyk, en de grote kragten van 't selve in gesondheid, en siekten: benevens een kort discours op het leven, de siekte, en de dood: mitsgaders op de medicijne, en de medicijns van dese tijd, en speciaal van ons land. Ten dienste van die gene, die lust hebben, om langer, gesonder, en wijser te leven, als de meeste menschen nu in 't gemeen doen (1678)

Cornelis Bontekoe: Gebruik en mis-bruik van de thee, mitsgaders een verhandelinge wegens de deugden en kragten van de tabak (1686)

Boccacio: Aardige en vermakelyke historien van Bocatius de Florentyner, deel 2 (ca. 1700)

Gerardus Outhof: Keizerlyke ryks-zinsreuken, of alle de ryks en andere spreuken van alle de keizeren, van Julius Cezar af tot op den tegenwoordigen Keizer Jozefus, alle in digtmaat uitgebreyd, en met veelerley zedespreuken uyt gewyde en ongewyde schryveren verrykt, en in onrym opgeheldert, vertoonende daar in, een kort levens berigt van yder keysers aart, gedrag en aanmerkelykste daden (1711)

Nicolaas Heinsius: Den Vermakelyken Avanturier, Ofte De Wispelturige, en niet min Wonderlyke Levens-loop van Mirandor Deel 1 (1733, 7e druk), Deel 2 (1703)

Jacob Frederik Muller: Brief van Jacob Frederik Muller alias 's Jaco, geschreeven in de onderaardsche waereld, en nu aan zyne opvolgers, die eerstdaags haar welverdiende straf binnen Amsterdam zullen ontfangen, ... waarin voorkomt eene nog nimmer beschreevene levensloop van deezen fameuzen booswigt;... de levensgevallen van verscheide zyner compliesen en haar vonnissen en doodstraffen (1773)

Bernhard Christoph Faust, Joachim Heinrich Campe, Hermannus Adrianus Bake Borchers: Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waar in betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lighaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden (1791)

A. Fokke Simonsz: Museum der merkwaardigste ontdekkingen en uitvindingen voor jonge lieden, Deel 1 (1809) Met platen

Wibrandus Gerardus Reddingius: Hollandsche spreekwoorden (1814)

Jan Antonie Oostkamp: Proeve ten betooge dat ook de planeten, even als onze aardbol, door levende en redelijke schepselen bewoond worden : nevens een tafereel van ons Zonnestelsel, volgens de nieuwste ontdekkingen, tot op het einde van den jare 1814 (1815)

Henricus Heppener: De oorsprong en het nadeel van het vooroordeel (1819)

Jan Boeke: Waarschuwend woord tegen het verspillen van geld aan de oprigting van een standbeeld voor Rembrandt (1841)

K. Fuhri: Geïllustreerde courant Het Vergaan van het Nederlandsch Fregatschip Aerd van Nes, benevens de lotgevallen der bemanning, bij haar jammerlijk rondzwerven gedürende bijna zes maanden (1855)

target=_blank> (1844) Achtergrond

Dr. R. Westerhoff: Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes (1860)

Jacob van Lennep, Johannes Ter Gouw: Het boek der opschriften: een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche volksleven (1869)

Dr. J.C. Ottema (bewerking, vertaling, uitgave): Thet Oera Linda Bok - Naar een handschrift uit de Dertiende Eeuw. Met vergunning van den eigenaar, den heer C. over de Linden (1872) Tresoar.nl | Vertaling (Oeralindaboek.nl)
Zie ook: Oera Linda Boek (Rodinbook.nl) | Atland, Texland, Frya's Land - Het raadselachtige Oera Linda Boek (Stichting Skepsis)

Recht

Adriaan Koerbagh: 't Nieuw Woorden-Boeck der Regten (1664)

Hugo Grotius, Simon à Groenewegen van der Made: Alphabet der Hollandsche regten, ofte Bladt-Wyzer en korten inhoud van de Inleyding tot de Hollandsche regts-geleerdheit (1729)

Een gevangene: Overdenkingen voor gevangenen door een gevangene (1828)

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: Godsdienstig en zedekundig handboek voor Gevangenen geschikt voor Zon- en feestdagen (1828)

Toekomst

Tycho Brahe: Prognosticatie vanden seer vermaerden astronomus Tycho Brahe over 80 jaren gedaen op een nieuwe sterre, voor-seggende dat groote veranderingen ontrent desen tijdt souden geschieden in saken vande Religie ende Politiek (1654)

Het Huishoudelyke Jufferlyke Almanach voor 't Jaar 1783 via Tresoar.nl. Doorbladeren via menu (1783)

Johan Christophorus Ludeman: Triumph-zaal van astrologische voorzeggingen of de nieuwe spiegel der waereld, bij den aanvang van het Wonderjaar 1788 tot het midden van den Jare 1835. Op last van den Astrologist Ludeman verzegelt en begraven om 30 jaar na zyn nood waereldkundig gemaakt te worden (1787)

Willem De Vos, Johannes Buijs: Betoog van het schadelijke der vooroordeelen omtrend het horoscooptrekken en planeetleezen; benevens betoog: dat noch comeeten, noch planeeten, op de lotgevallen der menschen eenigen onmiddelijken invloed hebben (1802)

Einsman (hoogleraar, Stettin), Bernardus Meijlink: Over het al dan niet vergaan der aarde (1815)

Johannis van Leliëndaal: Het boek des geheims: behelzende de gezamenlijke voorzeggingen van Joh. van Leliëndaal, uit de 13de eeuw, Lauwrentius Ricci, over de gezigten van den bekenden pastoor Halthauzer, te Bingen, Trijntje van Boskoop, enz (1831)

H. Vander Schelden: De toekomst : verzameling van twintig wonderbare voorzeggingen (1860)

H. Vander Schelden: Verzameling van dry-en-twintig wonderbare voorzeggingen van de toekomst (1860)

H. vander Schelden: Laatste uitgaaf van de toekomst : verzameling van veertig wonderbare voorzeggingen (1870)

Tijd

Jan Jansz: Eeuwighe handt-calendier, 1627 via Tresoar.nl. Doorbladeren via menu (1627)

Johan de Kanter Philz. Altoosdurende almanak of tijdwijzer tot 2000! (1793)

: Den nieuwen volmaekten gregoriaenschen almanach dienende voor eene geheele eeuwe, beginnende met het jaer ons Heere Jesu-Christi 1801, ende die zal eyndigen met het jaer 1900, Deel 1 (1801) | Deel 2 (1801

Vrijheid

J.J.E.F. Schröter: Vrijmoedige bedenkingen over het, door Zijne Majesteit den Koning, den 22 december 1828, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgedragen ontwerp van wet, ter voorziening in de misbruiken, door middel van de drukpers (1829)

Wetenschap

Arend Fokke Simonsz.: Verhandeling over den oirsprong, gedaante en invloed der nul (1801)

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Humboldt, Aimé Bonpland, Jean Claude de La Métherie: Reis van de heeren Van Humboldt en Bonpland naar de keerkringen, in de jaren 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 en 1804 (1805)

Jan Antonie Oostkamp: Proeve ten betooge dat ook de planeten, even als onze aardbol, door levende en redelijke schepselen bewoond worden : nevens een tafereel van ons Zonnestelsel, volgens de nieuwste ontdekkingen, tot op het einde van den jare 1814 (1815)

Geschiedkundig woordenboek der uitvindingen, in al de deelen der wetenschappen en kunsten, van de vroegste tijden tot op de tegenwoordige tijden, A-E (1826)

Johannes Gerardus Wybo Fijnje van Salverda: Bijdrage tot de kennis der verschillende voorgestelde of ontworpen nederlandsche spoorwegen, bevattende tevens algemeene beschouwingen over de voorwaarden van concessie en van vervoer (1859)

M. C. J. Piepers: Handleiding voor het beheer van spoorwegen (1860)

Charles Darwin: On the Origin of Species by Means of Natural Selection Or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1861)

P.J.F. Molae: Komen de menschen uit apen voort?: de moderne leer der ontwikkeling van het menschdom, volgens Carl Vogt en anderen, getoetst aan wetenschap en ervaring (1869)

Julius Dub: Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen (1870)

Zeden

Gedrukt voor de Liefhebbers: 't Amsterdamsch hoerdom, behelzende de listen en streekekn daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen (1700)

Gervais Ucay, Steven Blankaart: Nieuwe verhandeling van de venus-ziekten: in welke ... een andere veel gemakkelyker en veel zekerder wert voorgestelt. Nevens eenige naau-keurige geschillen (1700)

Mejuffrouw D***: Geschiedenis Der Beminde Vrouwen - Deel 1 (1735)

C. van Laar: Het groot ceremonie-boek der beschaafde zeeden, welleevendheid, ceremonieel en welvoegende hoffelykheden onderwyzende Hoe ieder een volgens zyne Sexe, Geboorte, Rang, Vermogen, Bediening, Beroep, Rykdom, Staat, Betrekking tot anderen &c. zich behoorden te gedraaen, om zich zelven in deeze Wereld, Bemind en Gelukkig te maaken (1735)

Hubert Poot: Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel; woordenboek van deugden, ondeugden, hartstochten, kunsten en meer - 2e deel (1743); 3e deel (1750)

Johannes Wigeri, Dirk Boing: Schets van den braaven man in 't gemeen burgerijk leven (1790)

A. Van Twist: Den eewigduerende liefdes almanach: inhoudende de twaelf teekenen der liefde, de twaelf maenden van het jaer der liefde, algemeene voorzeggingen op het jaer der liefde (1800)

Gosenwijn Christiaan De Greuve: Wilhelmina, een handboek voor het vrouwelijke geslacht (1808)

? Kentekens en waarde van den zuiveren maagdom: uit volksbegrippen, natuurkennis en zedenkunde (1793) Naar het hoogduitsch)

Simon Dirk De Keizer: Onderzoek naar de gegrondheid of ongegrondheid der klagten over toenemend zedebederf (1818)

Judocus Hillegeer: Oorlog tegen de ongeregelde driften ( (1860)

Judocus Hillegeer: Oorlog! Oorlog! Noodzakelykheid van de ongeregelde driften te bestryden (1861)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.