eBibliotheek


Maatschappij

Het groote Tafereel der dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den jaare 1720 (1720)

Gijsbert Tijsens: De windhandel, of Bubbles compagnien Blyspel (1720)

Jan P. Egerding: Windhandel: het Graf van Welvarrdt en Zedelijkheit Uitgegeven door de Maatschappij Tot nut van 't algemeen (1829)

A.J. van Weelden: Iets over den windhandel (1837)

Kornelis van Alkemade, Pieter van der Schelling: Nederlands Displegtigheden: Vertoonende De Plegtige Gebruiken Aan Den Dis, In Het Houden Van Maaltyden, En Het Drinken Der Gezondheden, Onder De Oude Batavieren, En Vorsten, Graaven, Edelen En Andere Ingezetenen Der Nederlanden Weleer Gebruikelyk, Nevens den oorsprongk dezer Gewoontes, en der zelver overeenkomft met die van andere Volken (1732)

Michael Franciscus Vermeren: Den theater des bedroghs ofte de listige onstantvastigheyt des werelts (1743) Geillustreerde bloemlezing

Johann Hermann Knoop: Kort onderwys, hoedanig men de couranten best lesen en gebruiken kan Via Tresoar.nl (1758)

Jongvrouwe Anna C. Slicher: Weegschaal van het waare en schijn-vermaak (1786)

D. M. Langeveld: Ophelderende aanmerkingen op de verhandeling over de vraag: In welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn? En welke zyn de rechten en de pligten die daaruit voordvloejen? (1794)

Dirk Boing, W. G. Redingius: Schets van den voor- en nadeeligen invloed van het gedrag des werkmans op den bloei en de welvaart eder fabrijken, trafijken en handwerken (1804)

Henricus Heppener: Raadgevingen bij het aangaan van een huwelijk (1821)

Arend Fokke (Simonsz.): De vrouw is de baas: eene geheimzinnige magtspreuk, Deel 1 (1817) | Deel 2 (1828)

Simon de Vries (toegeschreven aan):”t Amsterdamsch Hoerdom, behelzende de listen en streeken daar zich de Hoeren en Hoere-Waardinnen van dienen, benevens der zelver manier van leeven, dwaze bygelovigheden, en in ‘t algemeen alles ‘t geen bij dese Juffers in gebruik is (1700)

Tako Hajo vanden Horst: De grouwlikheid en verfoeyelikheid der hoerery, wegens de nu doorgebrookene schandelikheeden ter waarschouwing voorgestelt (1730)

Jan Bastijaan Christemeijer: Belangrijke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van geheime misdadigen (1819)

Meinardus Siderius de Wal: Handboek voor, of gids des gedrags van jonge lieden (1823)

Ernst Gottlob Winkler: Wenken, raadgevingen en herinneringen over den omgang met het vrouwelijk geslacht, de keus eener echtgenoote, verloving, het huwelijk en den ongehuwden stand: voor landpredikanten (1823)

Jz Cornelis Johannes van Heusden: Geluk en ongeluk, of de onderscheidene gevolgen van huisselijkheid en uithuizigheid (1824)

C P E Robidé van der Aa: De gevolgen van huisselijke achteloosheid, wanorde en verkwisting in voorbeelden (1827)

Van der Vinne: Noodwendig woordenboek der zamenleving: voornamelijk bew. voor vrouwen uit aanzienlijke levensstanden en beschaafde kringen, Deel 6 (1836)

? Vrijmoedige gedachten over het armwezen in het koningrijk der Nederlanden: bedenkingen tegen de bestaande wetgeving en wenken ter verbetering dezer hoogstgewigtige aangelegenheid (1845)

Willem Cornelis Karel Evertsen de Jonge: Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt Copyright! (1853)

Dr. Eelco Verwijs: De christelijke feesten: Sinterklaas. Een bijdrage tot de Germaansche mythologie (1863)

Gilles Dionysius Jacobus Schotel: Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw (1868)

David van der Kellen Jr.: De oude tijd, deel 1, Noord- en Zuid-Nederland (1869)



© André Horlings
Make a Free Website with Yola.