eBibliotheek


MILITAIR

Een goet patriot: Een brief, gheschreven van een goet patriot, bootschappende die goede tydingh van het slaen, ende veroveren van die machtighe Spaensche vloot in Duyns. Door dien manhaftigen Zee-heldt Marten Herpertse Tromp (1639) (1639)

Everhard van Reyd: Oorspronck ende voortganck vande nederlandsche oorlogen 1566-1601 (1644)

Sextus Julius Frontinus: IV boeken van listige krygs-handelingen: behelsende veel scherpsinnige aenslagen, aerdige listigheden, schrandere raedtslagen en woorden, en geluckige uytkomsten der selven, van de voornaemste velt-oversten der oude tijden (1669)

Niccolò Machiavelli, Daniel Ghys: De republicq van Nicolaas Machiavel - Deel 2 (1704)

Willem Séwel: De geallieerden en de laatst-voorgaande Engelsche ministers verdeedigd, tegen Vrankryk, en de tegenwoordige vrinden van Vrankryk. Behelzende eene verdeediging van het tractaat der barriere, en van onze alliancien met Portugaal. Midsgaders eene byzondere verdeediging onzer getrouwe en goede bondgenooten de Hollanders... (1712)

Jan Bart: De chrystallyne bril, gesleepen door Jan Bart; om met hollandsche oogen daar door te zien naar Duinkerken (1743)

Friedrich Peppler, kapitein; vert. Antonie Johan Pieter Storm de Grave: Tafereel mijner krijgsgevangenschap in Rusland, van den jare 1812 tot 1814 (1833)

J.C. van Rijneveld: Celebes, of Veldtogt der Nederlanders op het eiland Celebes, in de jaren 1824 en 1825 (1840)

Joannes Bosscha Neerlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot op onze dagen, Deel 1-2 (1870), Deel 3 (1856)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.