eBibliotheek


NATUURVERSCHIJNSELEN

Simon Abbes Gabbema, Tobias Gutberleth: Nederlandse watervloeden, of naukeurige beschrijvinge van alle watervloeden voorgevallen in Holland ... en de naabuirige landen (1703)

Gerhardus Outhofs Gerhardus Outhofs Verhaal van alle hooge watervloeden in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tydt af, tot op den tegenwoordigen tydt toe. Met eene breede beschryvinge van den zwaaren kersvloedt van 1717 (1717: pag. 645-794). Tweede druk veel vermeerderdt (1720)

Etienne van Huyssteen: Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen in harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740 (1740)

J.G.M.: Aanmerkingen over de zeldzame aard- en water-schuddinge in Nederland en byzonder in Friesland, 1 Nov. 1755 (1755) via Tresoar.nl. Doorbladeren via menu

Bernardus Idema: Historische en natuurkundige tegenwerpingen tegen de historische en natuurkundige aanmerkingen over de zeldzame aard- en waterschuddinge van den 1 november 1755; vervat in een brief aan J.G.M.(uller) (1755)

Johan Georg Muller (predikant Lutherse gemeente, Leeuwarden): Voor-tekenen van de nabyheit van het vergaan der wereld en van den jongsten dag, opgemaakt ter gelegenheit van de vreeszelyke aardbevinge en waterschuddinge te Lissabon, de Nederlanden en elders: voorgestelt ter waarschuwinge en christelyke toebereidinge (1765)

Johan Hendrik Hering: Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren, in ons vaderland (1784)

P. Gilliodts: Chronologique t'saemenstellinge van alle de water-vloeden 350 v. Chr - 1791 (1798)

W. van Boekeren: Ter gedachtenis van twee onzer medestudenten C. S. C. van der Muelen, en Ph. H. Themmen Gedichten en beschrijving van verdrinken 2 studenten die door ijs zakten (1816)

Fridrich Arends: Natuurkundige geschiedenis van de kusten der Noordzee an van de veranderingen welke zij sinds de Cymbrischen vloed hebben ondergaan - deel 3 (1837)

Afzonderlijke overstromingen

?: Een warachtich verhael vande groote aertbevinghe ende storm die geweest is int sticht van Munster, Pateborn, Osenbrughe, Bijlevelt in 1613 (1613)

Joh. Cloon: Gelderlantse Water-noot, des Jaers 1677. begonnen op den 23 January (1677)

Abraham Bogaert: De kersvloedt van den jare MDCCXVII, vermengt met de gedenkwaardigste vloeden sedert den algemeenen (1719)

Gerrit Johan Friedrich Cramer von Baumgarten: De kersvloed van 1717, in gesprekken ter herinnering van dien verschrikkelijken watersnood (1817)

Th. v. B.: Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de XVIII eeuwe, in 1717 en 1775 in Nederland zyn voorgevallen Waarby gevoegd is een kort kronykje van alle watervloeden, van den Zondvloed van Noach af, tot op deezen laatsten toe (1776)

Gerrit Bom: Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de XVIII eeuwe, in 1717 en 1775 ... in ... Nederland ... voorgevallen: Waarby gevoegd is een kort kronykje van alle watervloeden, van den Zondvloed van Noach af, tot op deezen laatsten toe (1776)

Johan Hendrik Hering: Bespiegeling over Neêrlandsch watersnood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV (1775) Deel 1 (1776) | Deel 2 (1776)

A. Fokke Simonsz. [boekenverkoper]: Historie der watervloeden. Welke ons Nederland en wel voornaamentlyk de zeeven Vereenigde Provintiën zedert haar eerste Opkomst en Bewooning ondergaan hebben. Van den Cimbrischen Vloed tot 14 nov. deezes jaars 1775 (1775)

Johan Hendrik Hering: Bespiegeling over Neêrlandsch waternood, tusschen den XXIsten en XXIIsten (21 en 22) November, MDCCLXXVI (1776)

F. de Does, I. de Jongh: Nauwkeurige beschrijving der overstroomingen ... zo buiten als binnen deze republiek in 1784 (1785)

Corneel Zillesen: Beschrijving van den watersnood van 1799 in verscheiden gedeelten van ons vaderland (1800)

J. de Kanter: Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed van januari 1808 (1808)

Hendrik Ewyk: Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland, voorgevallen in louwmaand MDCCCIX (1809)

S. van Hoek: Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den verschrikkelijken watervloed tusschen den 14den en 15den van Louwmaand des jaars 1808, deel 3 (1810)

Joh. Allart en Jac. Ruys: Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen, langs de rivieren in het koningrijk Holland in Louwmaand 1809 (1809) | Deel 2 (1809)

G. J. A. Beijerinck: Beschrijving van den nederlandschen watersnood van 1820 (1820)

Nicolaas Swart: Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den Februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen (1826) Platen en kaarten weggevallen

Nicolaas Swart: Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den Februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen (1826)

J. van Leeuwen: Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vrieslnd, voorgevallen in sprokkelmaand 1825 (1826)

Jan ter Pelkwijk: Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825 (1826)

Aardbevingen

De Weduwe van Jan Baptist: Een warachtich verhael vande groote aertbevinghe ende storm die geweest is int sticht van Munster, Pateborn, Osenbrughe, Bijlevelt ... Gheschiet in Jannuarij 1613 (1613)

Judocus Vander Cruycen: Verhandelinge vande aerd-bevinghe waer-in by-ghebracht worden alle voornaemste aerd-bevinghen die er oyt in de weirelt gheschiet zijn. Doch bysonderlick de gone van den 18. septembris 1692 (1711)

Judocus Vander Cruycen: Verhandelinge van de aerd-bevinge, voornamentlyk van de voornaemste die in de weireldt tot den jaere 1755, en tot den 18 en 20 February 1756 geschiet zyn (1756)

Astronomie

Godfried Vreesniet: Een Voorlooper der Groote Conjunctie te geschieden Anno 1663. dat is: Van't Verloop ende t'Samenkomst aller Planeten in den Schutter ... op den 1 - 11 December deses Iaers 1662, daer dan die groote Samenkomste ... in October des volgenden Iaers ingaen sal (1662) 16 pagina's

J.H. van Swinden: Beschryving van een Konststuk verbeeldende een volledig beweeglyk Hemels-Gestel door Eise Eisinga (1780)

Jan Antoon Frans Pauwels: Nauwkeurige tydts-rekeninge, ofte Onderzoek van Jupiter. De twaelf maenden ondervragende, hoe de menschen den tyd in elck van deze hedendaegs besteden (1772)

?: Dagh-tekeningh van de son-eclips ofte Verduysteringh aen de son. Gesien tot Amsterdam op de Cingel, in't laatst van het jaar 1669. en in't begin van 't Jaar 1670. door de twee geweldige planeten, Van Vreede en Eyssen. Tot droefheyt van alle die onder hun gebooren sijn (1670)

Jan Antonie Oostkamp: Proeve ten betooge dat ook de planeten, even als onze aardbol, door levende en redelijke schepselen bewoond worden : nevens een tafereel van ons Zonnestelsel, volgens de nieuwste ontdekkingen, tot op het einde van den jare 1814 (1815)

Willem Gleuns (Jr.): Beschouwing van het heelal: een algemeen bevattelijk leesboek over de sterrekunde (1848)

Carl Schöpffer: De aarde staat stil: bewijzen dat de aarde zich noch om hare as noch om de zon beweegt (1853)

Kometen

Frederik Kaiser: De Kometen van de jaren 1556, 1264 en 975, en hare vermeende identiteit (1857) proefschrift

? Nieuwen, klare astrologen-bril, tot verstercking van veel schemerende ooghen, die niet wel en connen sien, die duystere Jesuyten comeet-sterre: Onlanghs verschenen inden noordtwesten. Nae de roomsche iudictie, ghenaemt Lybertas : wat haer operatie ofte werckingh is, in desen tegenwoordighen vrede-handel der geunieerde Provintien, met den Spaengiaert begonnen (1608)

Nicolaus Mulerius: Comeet met een Langebaert erschenen Anno 1618 in Novembri ende Decembri, ghestelt door Nicolavm Mvlerium Doct. en Profess. in Groeninghen (1618)

Jacob Marcus: Corte beschrijvinghe ende affbeeldinghe des seer grooten ende schrickelijcken comeets, de vvelcke den 27. november in 't iaer 1618. ons verschenen is. Mitsgaders veel schoone exempelen van verscheyden cometen (1619)

Jabob Cats: Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre, ende den loop deser tijden so hier als in ander landen, met aenwijsinge vande rechte wetenschap om alle teykenen des hemels, ende vreemde gesterten wel ende loffelijck uyt te legghen (1619)

Door een Lief-hebber: Nieuwe Prognosticate, over de Sterre mette Staert, gesien binnen Middelburgh, den 15 Dec. 1664 en den 18 dito (1664)

Arent Roggeveen: Het nieuwe Droevige Nacht-Licht ontsteken door Godts toren, ende vertoont op den Aerdt-kloot in een Comeet ofte Staert-starre den 15 Dec. 1664, tot den 9 Febr. 1665, waer in wort aengewesen den wonderlieven loop der selve (1665)

Franciscus Ridderus: Reys-discours op het Verschijnen van de Comeet-Sterre, die voor d'eerstemael gesien is den 15 December ... 1664 en vervolgens in't jaer 1665 (1665)

Franciscus Ridderus: Reys-discours, op het verschijnen van de comeet-sterre, die voor weynigh dagen d'eerste mael is gezien (1677)

Balthasar Bekker, Graaf Lieuwe Willemsz: Ondersoek van de betekeninge der Kometen, by gelegenheid van de gene die in de jaren 1681 en 1682 geschreven hebben (1692)

Ondersoek van de betekeninge der kometen, by gelegendheid van de gene die in de Jaren 1680, 1681 en 1682 geschenen hebben Nicolaas Struyck: Vervolg van de beschryving der staartsterren, en nader ontdekkingen omtrent den staat van't menschelyk geslagt, benevens cenige sterrekundige, aardrykskundige en andere aanmerkingen (1753)

Friedrich Kaiser: Nadere Inlichtingen omtrent de groote Komeet wier verschijning men thans verwacht (1856)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.