eBibliotheek


Slavernij

David Henri Gallandat (arts): Noodige verrichtingen voor de slaafhandelaren (1769, pdf) Van www.africaserver.nl/slavernij

Gerrit Metzon: Dagverhaal van mijne lotgevallen gedurende eene gevangenis en slavernij van twee jaren en zeven maanden te Algiers: met eene korte beschrijving van die stad, de levenswijs, zeden en gebruiken van hare inwoonders (1817)

Thomas Clarkson: "De kreet der Afrikanen tegen hunne Europeesche verdrukkers", of Tafereel van den slavenhandel (1822)

George Stacey: Beroep op de goddeloosheid der slavernij en van den slavenhandel (1845) Uitgegeven door de jaarlijksche vergadering van het Godsdienstig Genootschap der Vrienden (Quakers), gehouden in London

Een Hervormde: Is afschaffing van sterke drank als volksdrank, farizeïsme en afgoderij? (1855)

Pieter Cool: De afschaffing der afschaffings-genootschappen: een volksvoorlezing (1860)

Reinier Frederik Raders (baron van.): De wijze van opheffing der slavernij: in de Nederlandsche West-Indische koloniën, welke zooveel mogelijk beantwoordt aan de verschillende belangen, te weten: van den staat, van de betrokkene koloniën, van hare vrije ingezetenen en van de slaven-bevolking zelve. Verhandeling voorgedragen in de afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix Meritis, den 7 Maart 1861 (1861)

Suriname

Jan Jacob Hartsinck, Jacobus Houbraken: Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands ... de bezittingen der Spanjaarden, Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volkplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren, met de noodige kaarten en afbeeldingen der forten, waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven. (1770)

Marten Douwe Teenstra: De negerslaven in de kolonie Suriname en de uitbreiding van het Christendom onder de heidensche bevolking (1842)

J. Wolbers: De slavernij in Suriname; of, Dezelfde gruwelen der slavernij: die in de "Negerhut" geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische koloniën! (1853)

Henricus Heijlidij: Eene stem uit Suriname in het belang der negerslaven: onderzoekt en oordeelt (1855)

Abraham Halberstadt: Vrijmaking der slaven in Suriname: en de opheffing van het meesterschap, volgens de Staatscommissie (1856)

Eenen voormaligen bewoner van de Kolonie Suriname: Iets over de emancipatie der slaven (1857)

Adriaan David van der Gon Netscher: Bijdrage ter aanwijzing van de grondslagen: waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te worden (1858)

Adriaan David van der Gon Netscher: Beschouwing van het op den 25th october 1858, ann de tweede kamer der Staten-generaal voorgesteld ontwerp van wet ter afschaffing der slavernij in Suriname: voor-namelijk ter aanwijzing der noodzakelijkheid om eene gelijktijdige en voldoende immigratie door wetsbepalingen mogelijk te maken en te verzekeren (1859)

Reinier Frederik Raders (baron van.): De wijze van opheffing der slavernij: in de Nederlandsche West-Indische koloniën, welke zooveel mogelijk beantwoordt aan de verschillende belangen, te weten: van den staat, van de betrokkene koloniën, van hare vrije ingezetenen en van de slaven-bevolking zelve (1861) Verhandeling voorgedragen in de afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix Meritis, den 7 Maart 1861

Adriaan David van der Gon Netscher: De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-Indïe (1862)

Adriaan David van der Gon Netscher: Werking van de Wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische Koloniën en middelen om Suriname van verder verval te redden (1866)

Reinier Frederik baron Raders: Nadere uiteenzetting van den regtstoestand der slaven, aanwezig in het Nederlandsche gedeelte van het eiland St. Martin, op en na den 1sten Junij 1848 (1864)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.