eBibliotheek


Streekgeschiedenis

Johan Picardt: Korte beschrijvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe (1660)

Eggerik Beninga: Chronyck oft historie van Oost-Frieslant (1702)

Johannes Jacobus Franciscus Wap: De stad Utrecht: album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften (1859)

Groningen

?: Beknopt kronykje van Groningen ende ommelanden. T'zedert hare eerste geheugenissen tot 1726 (1727)

?: Kronyk van Groningen ene Ommelanden (1743)

Hendrikus Kremer: Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen (1818)

Abten Emo, Menco en een ongenoemde: Kronijken van Emo en Menko, abten van het klooster te Wittewierum, 1276-1296 (1866)

Eggerik Egges Phebens, Hendrik Octavius Feith: Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594 (1867)

Berard Alting: De Pilaren Ende Peerlen Van Groningen: Tractaet, betoonende waer op de Welvaert van in die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert (1710)

Bernard Alting: Historische Lof-Rede Ter Eere Van Groningen (1710) Aa-kerk stort spontaan in op 23 april 1710

Gerbrand Bakker: De volksziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft, in het kort beschreven (1827)

Friesland

Christianus Schotanus: Beschrijvinge ende chronijck vande heerlickheydt van Frieslandt, tusschen 't Flie ende Lauwers (1655)

H. F. van Heussen: Oudheden en gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers : Behelzende de oudheden, opkomsten - Deel 1 (1724)

Occo (Scarlensis),Jan Vlytarp,Andreas Cornelius: Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland: beginnende na de schepping der Weereld, met den Jare 3070. En eindigende na de Geboorte Christi, met den Jare 1565 (1742)

-- Mr. J. van Lennep: Proeve van een kritiesch onderzoek der zoogenaamde kroniek van Andreas Cornelius (1840, in Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde, pag. 221)

-- E.H. Waterbolk: Een vervalser betrapt? Een probleem in de Friese geschiedschrijving (1995 - Bijdrage over o.m. kroniek van Scharl/Cornelius in bundel 'Omtrekkende bewegingen' met artikelen E.H. Waterbolk ban na 1981 t.g.v. zijn 80e verjaardag

Petrus Jacobsz. van Thabor: Historie van Vriesland (781-1497) in Archief voor vaderlandsche, en inzonderheid vriesche geschiedenis (Deel 1 - 1824), Thabor (1498-1520) + Verhandeling over invoering Gregoriaanse kalender 1700 (Deel 2 - 1827), Thabor (1520-1526) + Oud-Friese Charters (Deel 3 - 1828)

- Thabor (andere druk): Kronyken van Friesland, deel 5 (1499-1523)< (/1871)

Hobbe Baerdt van Sminia: Geschiedenis van de onlusten tusschen de Schieringers en Vetkoopers in Vriesland (1829)

Een Liefheber van de Academie: Weegschaal van Redenen over het verlaatsen der Academie van Francker naar Leeuwarden (1675)

Jacob van Leeuwen: It aade Friesche Terp of Kronyk der geschiedenisse van de Vrije Friesen (1834)

Wopke Eekhof: Beknopte geschiedenis van Friesland, in hoofdtrekken: bevattende een overzicht van de lotgenoten der Friezen in de afgelopen 2000 jaar (1851)

Arent van Halmael: De schieringers en de vetkoopers: romantisch-dramatische tafereelen uit de geschiedenis van Friesland, in de XVe eeuw (1841)

Ecco Epkema, Alvinus: Die olde Freesche cronike (1853)

Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden: Thet Freske Riim, met aanteekeningen van E. Epkema (1853)

Dr. J. Bolhuis van Zeeburgh: Kritiek der Friesche geschiedschrijving (1962/1873) Kritische bespreking van de voornaamste Friese bronnen

Jacob Dirks: Het Bier-oproer te Leeuwarden, in het jaar 1487, in zijne oorzaken en gevolgen: eene voorlezing (1867)

Rinke van der Velde: Bokwerd Totaal (2008) Humoristisch feuilleton in een met vele frisismen verrijkt Nederlands over de gebeurtenissen in een fictief Fries dorp dat zich voelt achtergesteld bij de grote stad - Beperkt boekenvoorbeeld

Drenthe

Johan Picardt: Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae. Dat zijn Eenige Aenteyckeninghen en Memorien, van sommige gedenckwaerdige Geschiedenissen, gepasseerd in het Antiquiteet-rijke Landschap Drenthe, van de Geboorte Christis af, tot op desen tijdt. Mitsgaders een korte beschrijvinge der stadt, des casteels, en der heerlickheyt Covorden (1660)

J. de Groot e.a.: Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, behelzende het Landschap Drenthe (1795)

Mr. J. de Wal: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe (1842)

Paul Bodestaf (pseud. van Jan van der Veen (Azn)): Iets over oom Thomas (1842) Drentse streekliteratuur

De schrijver van het: Iets over oom Thomas:Meester Paul, waarheid en verbeelding (1844)

Z.M. Frederik VII (Denemarken): De Hunnebedden: op welke wijze in den ouden tijd gebouwd? (1863)

Elders

Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen, deel 1: 1251 tot 1496 (1862), Deel 2: 1496-1528 (1863), Deel 3: 1528-1584 (1864)

Wouter van Gouthoeven, N.D.C., Ellert de Veer: D'oude Kronijk ende Historien vom Holland met West-Vriesland, van Zeeland ende van Uutrecht (1620)

Adriaan Pars, Pieter van der Schelling: Catti aborigines Batavorum. Dat is: de katten de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken, aan see en aan den Rijn. Met de huisen te Britten en Sand (1745)

Jacob van Dijk: Vlaardings zangverschil, of Historisch verhaal, van alles dat in den tyd van drie jaaren over het zingen der lange of korte nooten aldaar is voorgevallen (1778)

Jacobus Kok: Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, van voor 1200 tot 1555 (1781), 1702 - 1782 (1781)

Gerard van Hasselt: Kronyk van Arnhem (1790)

Johan de Kanter Philz., Johannes ab Utrecht Dresselhuis: De provincie Zeeland (1824)

Willem Hendrik Suringar: De oploop te Amsterdam op Vrijdag den 24 Maart 1848: is Amsterdam niet een kostelijke stad? (1848)

A. A. Brendonck: Het Bezoek door Z. M. Koning Willem III aan Zeeland gegeven, in de maand Mei 1862. Getrouw en omstandig dagverhaal, van alles wat, tijdens het heugelijke bezoek van Zijne Majesteit, in die provincie heeft plaats gevonden (1862)

Johannes Hermanus de Stoppelaar: Willem III in Zeeland: Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners (1863)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.