eBibliotheek


BATAAFS-FRANSE TIJD 1795-1813

1806-1810: Koninkrijk Holland

Publicatie van Zijne Majesteit den koning van Holland: Inhoudende de constitutie voor het Koningrijk Holland (1806)

Joannes van der Linden: Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland (1809)

Joannes van der Linden: Beredeneerd register op het Crimineel wetboek voor het Koningrijk Holland (1809)

Jean François Thys: Historische verhandelinge over den staet van het Nederland - Deel 1, Deel 2 (1809)

Lodewyk Bonaparte, (gewezen koning van Holland): Geschiedkundige aanmerkingen op de Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland (1820)

Een Tijdgenoot: Vlugtige terugblik op de Fransche staats-omwenteling, en den te dier tijd in Frankrijk heerschenden volksgeest (1829)

Cornelis Rudolphus, Baron T. Kraijenhoff: Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis van de belangrijke jaren 1809 en 1810 (1831)

1810-1813: Franse annexatie

Arend Fokke Simonsz., rede in Félix Meritis: Het horoskoop der statistische politieke en oeconomische wereld getrokken in slagtmaand des jaars 1810 (1814)

P. B, Jan Schenkman: Ontboezeming! van een' Oranje-man, ten jare 1810 tegen den tyran, Napoleon 1 (1863)

Nicolaas Swart: Drie jaren van rampspoed (1810-1813): eene familiegeschiedenis, uit den tijd onzer verdrukking (1817)

Wopke Eekhoff: Friesland in 1813: Wat van 1810 tot 1815 in Friesland, in het bijzonder in Leeuwarden, is voorgevallen (1863)

Libertus: Duisternis en licht, of Neêrlands overheersching en verlossing, 1810-1813 (1867)

Theodor Jorissen: De Omwenteling van 1813: Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Deel 1 (1867) | Deel 2 (1867)

Theodor Jorissen: De Ondergang van het Koninkrijk Holland: Eene historische Studie (1871)

Guillaume Groen van Prinsterer: Vrijheid, gelijkheid, broederschap: toelichting van de spreuk der revolutie (1871)

Petrus de Wacker van Zon: Jan Perfect of De weg der volmaking vertoond in het leven en de zonderlinge lotgevallen van een voornaam wijsgeer, - Een staats- en zedekundige roman der afgelopen wondereeuw tweede druk (1834)

T.A. Verhaeghe: Jaarboeken der Oostenrijksche Nederlanden, van 1780 tot 1814, bevattende: sedert de dood van de Keyzerinne Maria-Theresia in 1780: bezonderlyk den opstand tegen de keyzers Josephus II en Leopold II, den inval en verblyf der Fransche, hun langduerig bestier, en ontruyming in February 1814 (1818)

Cornelis van der Aa: De tijrannijen der Franschen in de jaren 1747, 1795-1813, in de Nederlanden gepleegd (1814)

G. Engelberts Gerrits: Napoleon in zijn leven, zijne bedrijven en lotwisselingen beschouwd als een werktuig in de hand der goddelijke voorzienigheid (1835)

D. van der Reijden Hz.: Merkwaardige oude en nieuwe Fransche tyrannie, of Verhaal der gruwelen in Bodegraven, Zwammerdam, enz. van 1672-1673, en van Woerden, woensdag den 30 november 1813 (1814) Woerden vond eerder plaats

Louwrens Penning: De bestorming van Arnhem: (30 November 1813); een verhaal uit bange dagen (1913)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.