eBibliotheek


BUITENLAND

Bisschop Don Fracy Bartholomeo de las Casas van S. Dominicus: Den spieghel der Spaensche tijrannije, gheschiet in West-Indien. Waer in te sien is de onmenschelijcke wreede feyten der Spanjaerden met 't samen de Beschryvinghe der selver Lande, Volckere aert ende nature (1620) Uit het Spaans. Met illustraties. Johannes Scheffer: Waarachtige en aen-merkens-waardige historie van Lapland en Finland (1682)

Joh Morgan: Algemeene beschryvinge van Barbaryen, behelzende een omstandig verhaal van al het geen 'er merkwaardig onder de regeering der Carthaginensen, Romeynen, .Wandalen, Saracenen of Mahometaanse, Aarabieen, Christenen en Turken, die alle na elkander in dat Gedeelte van Afrika geregeerd hebben, voorgevallen is.. voorgevallen is. (1733)

Hans Povelsen Egede: Beschryving van Oud-Groenland, of eigentlyk van de zoogenaamde Straat Davis: behelzende deszelfs natuurlyke historie, standsgelegenheid, gedaante,... enz. Mitsgaders den oirsprong en voortgang der aeloude Noorweegsche volkplantingen in dat gewest, benevens den aart, inborst, wooningen, levenswijze... enz. der hedendaagsche inboorlingen. Eerst in de Deensche taal beschreven en nu in 't Nederduitsch overgebragt ; met een kaart en printverbeeldingen (1746)

J. Haverkamp: Staatsgeheimen van Europa: gebeurtenissen tussen overlijden Karel VI tot sluiten Vrede van Aken deel 10 (1750)

Jens Kraft: Verhandeling over de zeden, gewoonten, bedrijven, kundigheden, en gevoelens der oude en hedendaagsche wilde volken (1778)

Government Cape of Good Hope: Proclamations, advertisment and other official notes published by the government of the Cape of Good Hope, From January 10th, 1806 to May, 21st, 1825 - Ook in het Afrikaans (1827)

C[ornelis] Bok: De roebel van czaar Peter: Een tafereel van menschelijke lotgevallen, standverwisselingen en dwalingen (1830)

J.C. van Rijneveld: De omwenteling in Polen of schets der voornaamste poolsche staats- en krijgsgebeurtenissen gedurende de jaren 1830 en 1831 (1836)

Derk Buddingh: Verhandeling over de Noordsche Godenleer (1836)

Derk Buddingh: Edda-Leer: Handboek voor de Noordsche Mythologie (1837)

Sir Vincent Eyre: Verhaal van de krÿgsgebeurtenissen en verschrikkelÿke rampspoeden van het Engelsche leger in Cabul en van de krÿgsgevangenschap in Affghanistan ( (1845)

Wilhelm Friedrich Volger, Johannes Vloten: Chronologische tabellen der algemeene geschiedenis (1856)

Commissie: Verslag over de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van de landengte van Suez voor den handel en de reederijen van Nederland (1859)

Captain Sayer: The history of Gibraltar and of its political relation to the events in Europe (1862)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.