eBibliotheek


RELIGIE

Sumptibus Bernardi Gualtheri: Wederdopers: Svccessio Anabaptistica, Dat is Babel der Wederdopers, eensdeels in Duytsland, maer principael in Nederlandt, In welke de opgeworpen oorsprong, de rasende voortganck, ende bittere verstrouinge in 't cort verhaelt wort (1603) Rooms-katholieke visie

Jacobus Arminius: Een Cleyn Tractaetgen, vervatende seeckere Articulen teghens den Aflaet ende vaghevier (1609)

Thieleman J. van Braght: Martelaers Spiegel der Wereldse Christenen t'zedert Anno 1524 (1631)

Gillis Joosten Saagman: De Groote Spaensche tiranye, of het cleine martelaers-boeck, waer in te sien zijn de barbare [sic] onmenschelijke wreetheden der Spanjaerden, gedaen in Nederlant: onder de regeringhe van keyser Karel de V, Philippus de II en Philippus de III. Koningen van Spanjen. Als meede een cort-verhael van de grouwelijcke moorderyen, ghedaen in Vranckrijck, Yerlandt, Piemont, Savoyen en Poolen (1667)

Adriaan Koerbagh; Vrederijk Waarmond: Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet geplant door Vreederijk Waarmond ... tot nut en dienst van al die geen die der nut en dienst uyt trekken wil. Of Een vertaaling en uytlegging van al de Hebreusche, Grieksche, Latijnse, Franse en andere vreemde bastaart-woorden en wijsen van spreeken, die ... inde Nederduytse taal gebruykt worden (1668)

Zie ook: Ewoud Sanders: Woorden van de duivel - een bloemlezing uit het 'enige verboden Nederlandse woordenboek (1993)

Casp Heunisch: Wel-gegronde bedenckingen, over het eynde des werelts, ofte Den dagh des oordeels (1670)

Michiel Cnobbaert: Kerckelycke historie van de gheheele wereldt,, naemelyck van de voor-gaende ende teghenwoordighe eeuwe, inde welcke verhaelt worden de ghelegentheden der landen, manieren, ceremonien, ende religien der inwoonderen, maer namelyk de verbreydinghe des H. Gheloofs, martelaren ende andere cloecke Roomsche Catholiycke daeden in de vier ghewesten des wereldts, met over de 40. copere platen verciert. Deel 3 (1669), Deel 4 (1671) Franciscus Ridderus: Historische kerck-spiegel, van ende voor onse eeuwe. Waer in vertoont wort, dat het pauselijke hof van Romen niet meer van voornemen is de genaemde ketters, alleen om de religie, te vermoorden, maer door vriendelijcke middelen of door allerley quellingen tot de Roomsche kercke te leyden of te dwingen (1673)

Jacobus Usher: Vreemde en aanmerkelijke voorzeggingen van de heylige, geleerde en uytstekende Jacobus Usher (1688)

Louis Bertha: Den kortsten wegh tot den hemel (1705)

Gottfried Arnold, Romeyn de Hooghe: Historie der kerken en ketteren: ... van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688 (1701) | Historie der kerken en ketteren: ... van het jaar onzes heeren 1500 tot 1600, Deel 2 (1701) | Deel 3 (1729)

Jan Meyer: De navolginge van Christus (1766)

John Ray: The Wisdom of God Manifested in the Works of the Creation: In Two Parts Viz. The Heavenly Bodies, Elements, Meteors, Fossils, Vegetables, Animals (beasts, Birds, Fishes and Insects), More Particularly in the Body of the Earth, Its Figure, Motion, and Consistency; and in the Admirable Structure of the Bodies of Man and Other Animals; as Also in Their Generation, &c. With Answers to Some Objections (1714)

John Ray: Gods wysheid geopenbaard in de werken der scheppinge: naamelyk in de hemelsche lichaamen, deel 2 (1769)

Lambert Bertus: Het leven der getrouwde, of de plichten en verbintenissen van de gene in het houwelyck komen en leven (1716)

Desiderius Erasmus: De lof der zotheid, speelensgewys beschreven door Erasmus van Rotterdam. Den laatsten druk vermeerdert met het Heekel-spel van den verrezenen Diogenes (1719)

Daniel Le Roy: Oordeelkundige aanmerkingen over de dansseryen, zoo der oude als latere volkeren, met betrekking tot ons hedendaagsche christendom (1722)

Joannes van der Boot: D'oprechte tyd- en tyd-recken-kunde, volgens den nederduytsche Bybel: Waar in alle de voornaamste tyden en tyd-punten des voornoemden Bybels, op zyn behoorlyke order staan aangeteekent, van het begin der scheppinge, tot op de kruyszinge des beloofden Meszias. Als mede 't Wiskonstig bewys van 't begin der scheppinge ... Als mede de eeuwigdurende en onveranderlyke zon- en maans-tafelen (1742)

Hendrik Walpot (Boekdrukker): Bybels lusthof, ofte Ruym hondert, zoo historien als leeringen, des Bybels; uyt het Ouden en Nieuwen Testament, met de Schriftuurplaetsen daar toe dienende. Met platen. Deel 1 (1750)

Jan Klooster (Boekverkoper): Bybels Lusthof Ofte twee hondert en veertig, zoo Historien als Leerigen des Bybels, uyt het Oude en Nieuwe Testament. Met platen. Deel 1 (1754)

Bernard Nieuwentijdt: Het regt gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont (1759)

Noël Regnault: Godvruchtige, En Proefkundige Beschouwingen, Van De Wetten En Werken Der Natuur: Ter betoog van Gods Almagt, Wysheid, en Goedheit (1760)

Jan Meyer: De navolginge van Christus (1766)

Jan Antoon Frans Pauwels, G. F. Verhoeven: Lof van het mannelyk ende vrouwelyk geslagt poetischer wyze vertoont in de eerste menschen (1772)

Pieter Nieuwland: Lectiones historico-ecclesiasticae, ofte vermaakelijkheden uit de kerkgeschiedenes (1779)

Claude Fleury: De zeden der christenen (1794)

Thomas à Kempis: De naervolginge van Christus (1796)

Thomas a Kempis: De navolging van Jesus Christus (1811) uit het Latijn. In vier boeken

Augustin Barruel, Liévin-Bon Proyart: De godloosheyd der achthiende eeuw of kort begrip van de saemenzweeringen der Philosophisten, Vrij-Metzelaers, Verlichte en Jacomins, tegen den Godsdient en den Troon (1801)

Adrianus van Maaseland, R.C. Priester: De mensch zonder godsdienst (1827)

Daniël Broedelet (Dz.): Prent-Bijbel, bevattende alde kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament,: versierd met nagenoeg duizend houtsneêplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de oorspronkelijke teekeningen, of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden, enz., alles naar de beste bronnen, Deel 1 (1847)

Willem Augustus Hecker: Verklarende lijst van verouderde woorden, uitdrukkingen, vormen, enz. uit de Staten-vertaling des Bijbels (1852)

Rooms-Katholieken

Dirck Volckertszoon Coornhert: Van den aflaat Jesu Christi, ghesproken tot grootmakinghe vande eere Godes ende Christi, ende tot voorderinge van der menschen salicheyt (1584)

inquisitie Franciscus Gomarus: Der heyliger Hispanischer Inquisitie, etlicke listighe secrete consten ende practijcken, ontdect ende int licht ghebracht (1569)

Franciscus Gomarus: Historie vande Spaensche Inquisitie: Uutgestelt door exempelen, op datmen die te beter in dese laetste tijden vertaen mach (1569)

Th. de Cock: Nieuwe tydinge uit het Vagevuur (1691)

Aegidius Estrix (S.J.), Libertus De Pape (S.J.: Arglisten oft bedriegeryen der ketters (1698)

Anoniem: Nieuwe tydinge uit het vagevuur (1704)

Christophorus de Vega (S.J.): Extraordinarische geschiedenissen aengaende de quaede biechten (1711)

: Adrianus Van Loo, Gerard de Ville-Thierry: Het leven der maegden; ofte de plichten en verbintenissen der christelijcke maegden (1717)

Jacob Campo Weyerman: De Historie des Pausdoms, of een Verhaal van de dwaalingen en bygeloovigheden, dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk - Deel 3 (1728)

Jacob Campo Weyerman: Eenige scherpe aanmerkingen over De Historie des Pausdoms opgestelt by een Kartuyzer Monnik, en in een brief overgeschikt aan den autheur Jacob Campo Weyerman; en deszelfs andwoort, verzelt door godgeleerde en zeedekundige betrachtingen over den text des Evangelists Lukas 14, v. 20, en Ecclesiastes 2 (1734)

Archibald Bower, Jan Brak, Pieter Langendijk, Govert Klinkhamer, Lucretia Wilhelmina van Merken, Simon Doekens, Joannes Florentius Martinet: Historie der Pausen, zedert de opregting van den Stoel van Romen tot op den Tegenwoordigen Tyd, deel 1 (1752), deel 2 (1754), deel 3 (1756), deel 4 (1761), deel 5 (1763), deel 6 (1767), deel 7 (1768) Tot Clemens XIII (1758-1769)

Bartholomeus Salitius, Joannes Blitterswyck: De seven trompetten blaesende door de geheelde wereld om den sondaer te verwecken tot penitentie (1759)

Aflaeten, privilegien ende regels voor 't Broederschap van 't Alderheyligste sacrament des Autaers (Gendt) (1768)

Joachim George Le Sage Ten Broek: Cronologische volgorde der roomsche paussen van den H. Petrus tot op Pius VIII (1829) met voorspellingen van Malachis

Henri Zeeman: Lucretia Borgia [1480-1519] of Wreedheid en moederliefde: Historisch romantisch tafereel (1835)

Kort begrip van den vollen aflaat met octave (door paus Leo XII aan) H. Servatuius, hoofd parochiale kerk Maastricht (1837)

Catechismus of christelijke leering, verdeeld in 5 deelen en 41 lessen, voor de Katholijke jeugd onder het het aarts-bisdom, en alle de andere bisdommen der provincie van Mechelen (1841)

Een schoone historie van Mariken van Nimweghen, een seer wonderlijcke ende waerachtige geschiedenisse, hoe sy meer dan seven jaren met den duyvel woonde ende verkeerde (1853) Mirakelspel

Marnix van Sint Aldegonde: De bijen-korf der H. Roomsche Kerke, deel 1 (1733), deel 2 (1858)

Jan David Leon Muller: De aflaat: eene leerstellige, geschied- en zedekundige lezing voor nadenkende christenen (1869)

Protestanten

Elias Benoist, Jan Luiken, Kasper Luiken: Historie der gereformeerde kerken van Vrankryk ... begonnen met het jaar 1517. en byzonderlyk de historie sedert het verlenen van't edict van Nantes ... mitsgaders een naauwkeurig verhaal van alle de verbrekingen, trouwloosheden, geweldenaryen en vervolgingen, welken de gereformeerden soo voor als na ‘t Vernietigen van ‘t gemelde Edict door Koning Lodewijk de xXIV geleden hebben (1696)

Chronyk of the korte Beschryvinge der Beeldt-Stormeryen van haer eerste beginsels. Met meer andere Rariteyten in Nederland 1566 (1729)

Dirck Volckertszoon Coornhert, Jasper Tournay: Proces vant ketterdoden ende dwang der conscientien (1590)

Af-beeldingen van sommighe in Godts-Woort ervarene mannen die bestreden hebben den Roomschen antichrist. Waer by ghevoecht zijn de lof-spreucken ende Registers harer Boecken (1603)

? Cort verhael van de grouwelijcke disordre, onlanghs zoo elders, als inzonderheyt tot Oudewater ghepleeght by de gene, die onder den deckmantel van voor te staen de Oude ghereformeerde religie, ons lieve Vaderlant zeer schandelijcken beroeren (1618)

Willem Ernst Johan Berg: De réfugiés in de Nederlanden, na de herroeping van het edict van Nantes (1598): Eene proeve van onderzoek naar den invloed, welken hunne overkomst gehad heeft op handel en nijverheid, letteren, beschaving en zeden. - Deel 1 (1845)

Adriaen Cornelisz van Haemstede, Johannes Gysius: Historie der martelaren, die om het getuygenisse der Evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers aftot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe (1659)

Pierre Jurieu: Aanmerkingen over de wreede vervolging die de gereformeerde kerke van Vrankryk lijdt (1685)

M. Zeuris van Boxhorn: De staat van de Nederlandsche kerk voor de hervorming, mitsgaders de eerste veranderingen in den godsdienst en leere, neffens de harde vervolgingen daar over ontstaan in de Nederlanden, voor en tot de tijden toe van Carel den V. (1700)

Gottfried Arnold, Romeyn de Hooghe: Historie der kerken en ketteren: ... van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688, deel 1 (1701), deel 2, 1500-1600 (1701), deel 3, overigen twisten in 17e eeuw (1729)

Anoniem: Geuze-kost Opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt, en heerschappye der roomsche pausen (1725)

Bernardus Smytegelt: Het gekrookte riet, of honderdt-vyf-en-veertig predicatiën, deel 2 (1744)

Johannes ab Utrecht Dresselhuis: De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes (1848)

Gedrukt voor rekening van den schrijver: De orthodoxe hel met een modern bijwoord (1868)

Hermann Friedrich Kohlbrügge: Het lidmaatschap bij de Hervormde gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijn afzetting als Luthersch proponent (1833)

Adriaen Cornelisz van Haemstede (ca. 1525-1562), Dirk Molenaar: Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben: van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen Index op pag. 1111 (1868)

Heinrich Lang, Hendrik Frederik Willem Grottendieck: Maarten Luther: een profetisch karakter (1872)

Joden

Luther,Juden Dr. Martin Luther: Von den Jüden und ihren Lügen (1543) >

De hr. Simonsville: Kerk-zeeden ende Gewoonten Die huisen in gebruik zijn onder de Jooden (1683) Uit het Italiaansch

J. Rieuwertsz: Idolum Judaicum ofte den Joodschen Messias (1666)

Pieter Mortier Historie des Ouden en Nieuwen Testaments - Deel 1 (1700)

Léon de Modène, Abraham Godart Godart, Richard Simon Kerk-zeeden en de gewoonten, die huiden in gebruik zyn onder de Jooden (1700)

Christiaan Meyer, Hero Sibersma: De schrickelycke en zeer strafbare uitroejing van de Messias: als zynde de oorsprong van de langduurige rampen der Jooden (1720)

Christiaan Meyer, Hero Sibersma: De schrikkelyke en seer strafbare uitroejing van den langdurige rampen der Joden: hoe dat dezelve na't bevel Godts, niet alleen van hunne lichamelyke, maar ook van de geestelyke melaatsheid der zonden door den Hogen-Priester den Messias moeten gereinigt worden (1726)

Flavius Josephus: Alle de werken van Flavius Josephusdeel 1 (1780) | deel 2 (1780) | deel 3 (1784) Van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd

Claude Fleury: De zeden der Israëlieten (1794)

Daniel Le Roy Joodsche oudheden, in opzigt van hunne Mondwet, en Talmud (1720)

Comte Louis Philippe de Ségur, J. de Breet: De geschiedenis der joden (1829)

Islam

Simon Oomius: Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom: Vervat in acht Afdeelingen (1663)

Andere religies

Antonius van Dale: Verhandeling van de oude orakelen der heydenen (1687)

Georgius Mebius, Antonius van Dale, Joachim Fransz Oudaan: Verhandeling, van den oorspronck, verder-uytbreyding, en volharding, der heydensche orakelen (1687)

Hendrikus van Berkum: De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche hervormde kerk Sekte, bekend uit Wieuwerd (van de mummies) (1851)

Joachim Müllner, Jan Scharp: De naam Jezus, eene uitgegoten olie, of Bespiegeling over Salomon's Hooglied, hoofdst. I, vs. 3, in eene leerrede op den feestdag van Jezus geboorte: met volkomen uitlating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzins verstoord wordt (1821)

George Severijn Veer: Onderzoek van de vraag: Of een tot het Christendom bekeerde Mahomedaan meer dan ééne vrouw mag behouden (1859)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.